Rayna Keetch

Cheri Maracle

Anishinaabe awi Rayna, Ngodwaasmidna Mamigaazojig ishkwanidiwin, niiyaab gii biskaabii doodeman endaajig BineziZhabose First Nation Kiiwednong Ontario.
Jibwaa gii bi gskaabiit, Rayna gii waandiza baad nizat Toronto, megawaa niiyoodenan gii gzhawdaasnat miinwaa gii gwiinwendaan Anishinaabe zhitwaawin. Mikownaat nindwedaagnan Rayna minobimaadziwin miinwaa noojimowin eta Rayna gii nanwendaan.

Darryl Keetch

Brandon Oakes

Anishinaabe awi Darryl, onakiiwnini gii awi. Gii maajiibawe pii gii shkinwet, kina gwa gii miinaan inoodewiziwinan kaaniiyaa wiin gegoo gii yaasiin. Gii minogetziimge gewiin, gii zhooniiaake pii gii onakiidt, gii bookshkaa shwiingo noongoom.

Molly Wasnoday

Pam Matthews

Molly, Wasnoday g’chiookmisan, pwane gii gashkendaagzi megwaa gii makaazat niijaansan Rayna. Niizh biinoojiiyan gii awan kiwesh Rayna gii daadzit, mii dash gii babaamenmaat kaa shwiingo wiin gii wanendizisii. Mii dash giiwepan daanisan aabdek ganawaabandizo.

Myles Keetch

Joshua Odjick

Rayna miinwaa Darryl ishkwejaagan awi Myles. Gikendaasa miinwaa zhawenjige kaawiin wiikaa gii gchi zhiiyaasii. Niibwa gii wiidookaanaan ndoodeman. Weweni Anishinaabe gii bi awi pii gii biskaabiinint ndoodooman. Nishkendamawbaadnizat maa Shkonjgoning.

Stacia Keetch

Michaella Shannon

Rayna miinwaa Darryl nitamoozhaan awi Stacia. Bjiinag gii maachtaa wdi Harvard, nendizi gaye wiin. Zhaaginaashinggwa zhiiyaa kaawiin Anishinaabe wii awsii.

Rowan Wasnoday

Wesley French

Wasnoday binoojiins gii awi Rowan. Mamaanjinojinini ngoding gii awi miinwaa gii Ogemaawi, kaawiin pwane goyak nakeying winaabzisii Rowan. Mii wiin enendizat, minowendaan gwa Tara edbendang miinwaa gewiin naasaap wii dbendang. Minwendaan gwa bskaabiinit Shiimean, minwaabadan gaye wiin Darryl nabach waa miingot.

Tara Wasnoday

Tamara Podemski

Tara shiimean awi Rayna. Mishkikikwe awi, wiidookwaan nwiiji Anishinaaben. Gchi nendaan gwa ezhtiget mii dash gaazhi gshkewsat maa enjibaat. Kaa gwa pwane gwayakonaagozisii, debweyendaagozi shwiingo.

Henry Wasnoday

Albert Owl

Owoosimaa gii awi Henry. Pii Rowan gii daadzit mii gwa pii gii ni maajaat. Gii maanendmaan Rayna’an mii dash gii minikwet pwane jibwaa miinwaa gii gwayakiyaat. Henry gii daapnaan miniddowin miinwaa Anishinaabemowin miinwaa gawiin giiyaabi minikwesii. Nazhikewibi noongoom, “Unsettled,” dash noongo dbaajmige bzindamowining.

Mitch Nanibush

Lawrence Bayne

Giibaadziw nini awi Mitch kaawiin maa skoonjiganing bendaagzisiidook – nookmisnan gonaa nabach gii bendaagzi. Genwek, kaa wiikaa gii nidzasii maa Beezee. Ga nwaandis giishpin Ogemaayaan gii nendam Mitch. Daawenini awi, ga gchi waandismin nendmowak endaajik maa Beezee mii gwa iyo edoodawaat pii giigidat. Nisadawendge na gwa namaagnaage Let’s Make a Deal awi, naa?

Nathan

Mitchell Loon

Gwiidokwaan Rowan’an maaba Nathan. Shkinwe’i, gchi kendaasi gaye. Nabach shwiingo zaam kendaasi Nathan kawiin naabdisnoon giishpan Nathan aawinitootaaget. Svengalii’ing naasaap Nathan eyaawit wii minaajtong gwa biinjwebinigaazpan Rowan.