Mzinaatesgek 1: Aabise

Nisatenganan: “Ngodwaasmidna Mamigaazojig”, geskinaa shkwaanakii’in namaa geye geskinaa zhoonyaakesii’in.

Rayna Keetch, g’chi odenaa nidaa, Sixties Scoop ishkwanidiwin gii awi, miinwaa gii niskaabii kiiwdnong Binesizhaabose First Nation wii manidooket Wiijiiwaaganan Darryl mjizhiwebza gewiin pii ni giiwet – gchi bookshkaa. Mii dash Rayna gii wewebnaat Darrylan, gii ni giiwet, gwisan Myles gii biinaat.

Mzinaatesgek 2: Bi-giiwe

Nisatenganan: “Ngodwaasmidna Mamigaazojig”, Jida Jaagaademgat namaa geye danakamgat, banaajitaasowinan.

Sixties Scoop ishkwanidiwin gii awi Rayna, niimdana shi naanan sabboongiza, manidookegaaza dash pii giiwet. Megwaa biindget daawinan Rayna ndooddoman Molly Wasnoday miigaazwi eta. Mii dash pii minidookegaazat Molly gii giikaamaan Henryan mii dash gii maajaat, mii ge daanisan Stacia gii wewebnaat miinwaa Darryl gii wiindmowwat gegoo miinwaa ezhi g’chi mjizhiwebzat.

Mzinaatesgek 3: Shki Maajtaawin

Nisatenganan: gikinoo`amaadiiwigamigoon, “Ngodwaasmidna Mamigaazojig”, aapidinggwaam, aakiziwiikamgat, miikinj’wewin.

Mii dash enji g’chi mjizhawebziwaat mii aabdek Keetchag gii bi ndaajig Molly endaat. G’chi Kinoomaagegamigoong Myles aabdek gii zhaa mii gaye Darryl miinwaa Molly gii baa dawaabjigewaat goji wii nakiiwaat. Mii dash gaye, Ogemaa Rowan Wasnodayan gii anakiitaaganaat Darryl. Rayna dash aabdek Beezee Lodge gii winakii.

Mzinaatesgek 4: Inendamowin

Nisatenganan: Aabiinzongewin.

Darryl gii wiidookwaan eniigaanzijik, gii g’chi enaaknige wiidookwaat Ogemaa Rowan. Beezee Lodge dash gii bi niigaanzi Rayna.Mii gaye gii kowaat maa kwean miinwaa niizhoo binoojiiyan. Miigaangaaza dash Myles kinoomaagegamigoong. Pii wiisiniwaat Rowan gii wiindmaage Cannabis wii aabjitoot ji waawiindamaaget. Mii dash shiimen Tara, Mishkikikwe gii g’chi shkaadzit – mindawet Rowan ga binaajdoon maa shkonjiganing. Mii dash gegoo gaa wiinmowaat Tara’an Rowan gaa ji mjizhiwebzipan miinwaa.

Mzinaatesgek 5: Niizh Mayiinganag

Nisatenganan: Aabiinzongewin, animi’ bami`aaganag.

Megwaa Myles Skoonwit, Darryl enakiit, Tara nakiit miinwaa taaget, nmamaayan shkaadzit pane miinwaa bapaayan etaAnishinaabemowit, niboodewizi Rayna. Gaazaan kwean miinwaa binoojiimnan, kaa weya yaasii ji wiinmowaat mii dash enji wawaanendamget. Kaa gaye Henry minwendziin waa zhichket Rowanan mii dash weya kendaagzid waa taaget gewiin biinjwebinigewi-giizhigad.

Mzinaatesgek 6: Bakaanenimo

Nisatenganan: Bami’win, aabiinjtoonwin, moodiwin, wiidookaaazwaat dakkonwewininiwak.

Mii dash noongo Rayna gii debwetang. Mii dash gwejmaat Shiimen ji wiidookwaat gewiin niw kwean miinwaa niijaansan mii dash gii bi kendmat iyo waangongegamigoong. Mii dash gewiinwaa Rowan miinwaa Mitch gii g’chi taagewaat gweji biindgewaat niigaanziwning. Henry gii zhawendmaaan Tara’an megwaa weya gimoodjgedt Molly endaat, kina weya gii maanendaage, memdige Myles.

Mzinaatesgek 7: Mikwenjgewinan

Nisatenganan: Bami’win, aabiinjtoonwin, aabiinzongewin, aapidinggwaam, aakiziwiikamgat, moodigewin.

Mii dash biinjwebinigewaat giiyaabi taagewaat, gegaa weya gigii nzidiza kinoomaagegamigoong mii kina weya gii zegaazwaat. Mii dash gaa zhawebat Tara gwejmidaadza. Rayna gii g’chi zegmaan Molly’an gaaznaat binoojiisan. Pii Myles gii nishising, kina weya gii wiidookaaza, mii dash weya kendmoot, kaa booksisesiimin. Rayna miinwaa Darryl gii ni daadwak miinwaa.

Mzinaatesgek 8: Mjigiizhwewinan

Nisatenganan: Aabiinjtoonwin, aanimtoogat, aabiinjitoowin, Zhaaganaash Dakkonwewininiwak miinwaa Anishinaabe Dakkonwewininiwak, aaabjitood minikwewin, gikinoo`amaadiiwigamigoon, aabiinzongewin, aabiinjtoonwin.

Henry gii gwejmaan nwiiji Anishinaaben ji zaagaadwaadt. Myles gii debwe wiin gii kendmot gaa zhawebzipan nwiiijiiman. Maadminikwe ge miinwaa Molly mii dash weya gii wiidookaagoot. Darryl mishoomsiman gii nbo mii dash gii bi g’chi zhoonyaaket.

Mzinaatesgek 9: Niizhing Zhawendaagoziwinan

Nisatenganan: Dabasendaago`iwewin, gikinoo`amaadiiwigamigoon, nesidizodjig, bami’win.

Mii dash pii gegaa awang biinjwebinigewi-giizhigad kina weya shkenmowak. Minoyaa miikan gii mkowaan Molly mii gaye Henry wiidookwaat. Darryl gii wiinmowaan Rayna’an gaa zhiwebzat pii gii gaazhiinit. Tara miinwaa Rowan gii wiidookdaatdwag miigaadamwaat Mitch miinwaa Darryl anakiwininiwan gii wiinmowaan gaa mjikamgat.

Mzinaatesgek 10: Naazikodaadiwag

Nisatenganan: Dabasendaago`iwewin, bidgoshin

Mii dash awang biinjwebinigewi-giizhigad maa Binesizhaabose First Nation. Mii dash kina weya gii giigida, Rowan miinwaa Tara gii goshkwendwak. Henry, Molly, kina niijaansan, minobiingebnaawaan Rayna doodemnaawaan. Mii dash maa gaa dgoshniwaat niigaaning dash ga ni zhaawak.