Anishinaabe Nakiiwinan


Bogsengewin miinwaa Minoyaawin Giigidawin

Minoyaawin inendamowin miinwaa Anishinaabe wiidookaagewinan mzi maa Canada (Aanit eta inwewinan).

Gaganoonaagoo ji Minoyaayin

Midaaswi shi Niiwinan giigidawinan ji wiidookaazgaajik Anishinaabekweag.

G’chi Kinoomaagegamigoong Giigdowin

Niizhwaaswo Giizhigoon. Midaaswi shi niiwo dibginan

 • 1-866-925-4419

Oshkiniigiwinan Giigidowin

Midaaswi shi niiwo dibginan/ Niizhwaaswo Giizhigoon weya ganoonaagoo. Canada miinwaa US.

 • 1-877-209-1266


Izichkewin Aabchiganan


Odaapnigaazjig Giigidowin

Niizhwaak inwewinan. Giigidowin miinwaa weya gagnoonik.

 • 1-833-900-1010
 • Canadianhumantraffickinghotline.ca

Binoojiinsag Giigidowin

Midaaswi shi niiwo dibginan/ Niizhwaaswo Giizhigoon. Binoojiinsag miinwaa oshkiniijik.

 • Wenipazh 1-800-668-6868
 • Zhibiigewinan CONNECT to 686868
 • Facebook Messenger @kidshelpphone

Nanaginiwewin miinwaa Gwiidookaazwin

Midaaswi shi niiwo dibginan/ Niizhwaaswo Giizhigoon iyaawan.

 • 1-833-456-4566
 • Zhibiigewinan: 45645 Text (3 pm-11 pm)


British Columbia


Wiidookaazwinan

Midaaswi shi niiwo dibginan/ Niizhwaaswo Giizhigoon giigidowin Port Alberni miinwaa mazi Ontario.

 • Wenipazh 1-800-588-8717
 • Biinoojiiak: 250-723-2040
 • Netaawigidjig: 250-723-4050

Minoyaawin Niigaanziwin

Giiyaabi wii kendman BC. Maa zhaan.

MMIWG Giigidowin

Wiidookdaamin ishkwanidiwinan, doodemnaan, miinwaa giw gaa ni daapnagaazjik. Giizhpin gegoo giiyaabi waa kendman maa BC.

 • Wenipazh 1-877-477-0775

Prairie Region


Klinic Giimooji daawewaat Anishinaaben Giigidowin

Midaaswi shi niiwo dibginan/ Niizhwaaswo Giizhigoon

 • Wenipazh 1-844-333-2211

MMIWG Giigidowin

Wiidookdaamin ishkwanidiwinan, doodemnaan, miinwaa giw gaa ni daapnagaazjik. Giizhpin gegoo giiyaabi waa kendman maa Mashkodeing.

 • Alberta 1-888-495-6588
 • Saskatchewan 1-866-250-1529
 • Manitoba 1-866-818-3505

Ontario


Metis Ontario

Midaaswi shi niiwo dibginan minoyaawin giigidowin. Pii gii biindgeyin ga gnoonaagoo giigidowiningnabach gaye mzinaatesjiganing.

Dabaadengaazwag Kwewag

Midaaswi shi niiwo dibginan/ Niizhwaaswo Giizhigoon. Kaa gegoo ingadesnoon, dabaadengaazwag Kwewag. Ngodwaak inwewinan miinwaa midaaswi shi niizhwaaswi Anishinaabe inwewinan.

 • 1-866-863-0511
 • TTY 1-866-863-7868
 • Rogers, Fido, Bell and Telus – #SAFE (#7233).

Mnidoo Mnising Crisis Support Team (Manitoulin Island)

Midaaswi shi niiwo dibginan/ Niizhwaaswo Giizhigoon giigidowin wiidookdaagoo niizhwaaswi Anishinaabe daawinan Mnidoo Mnising.

 • 705-348-1937

MMIWG Giigidowin

Wiidookdaamin ishkwanidiwinan, doodemnaan, miinwaa giw gaa ni daapnagaazjik. Giizhpin gegoo giiyaabi waa kendman maa ON.

 • Wenipazh 1-888-301-6426

Quebec


MMIWG Giigidowin

Wiidookdaamin ishkwanidiwinan, doodemnaan, miinwaa giw gaa ni daapnagaazjik. Giizhpin gegoo giiyaabi waa kendman maa ON.

 • Wenipazh 1-877-583-2965

Nesidzawin Nanagin

Midaaswi shi niiwo dibginan/ Niizhwaaswo Giizhigoon giigidowin.

 • 1-866-APPELLE (277-3553)

Atlantic Region


Ekasoni Giigidowin

Midaaswi shi niiwo dibginan/ Niizhwaaswo Giizhigoon giigidowin. Accessible to all Nova Scotia First Nations and other First Nations in the Atlantic region. Mi’kmaq miinwaa English gdaa giigidoomin.

 • Wenipazh 1-855-379-2099

Elsipogtog Giigidowin

Midaaswi shi niiwo dibginan/ Niizhwaaswo Giizhigoon giigidowin. Kina Mikmaaki miinwaa giw daawinan maa Atlantic nakeing.

 • Monday – Friday 9:00am – 11:00pm
 • Saturday & Sunday 4:00pm – 11:00pm
 • Wenipazh 1-855-523-8260
 • 506-523-8260

MMIWG Giigidowin

For support of survivors, family members, and those impacted by Missing & Murdered Indigenous Women & Girls. Giizhpin gegoo giiyaabi waa kendman maa Mikmaaki.

 • Wenipazh 1-866-414-8111

Inendamowin Giigidowin (Newfoundland)

Midaaswi shi niiwo dibginan/ Niizhwaaswo Giizhigoon giigidowin. Eh shkewzit weya ga gnoonaa miinwaa ga wiidookaagoom.

 • Wenipazh 1-888-737-4668
 • Bezha 709-737-4668

Northwest Territories / Yukon / Nunavut


MMIWG Giigidowin

Wiidookdaamin ishkwanidiwinan, doodemnaan, miinwaa giw gaa ni daapnagaazjik. Giizhpin gegoo giiyaabi waa kendman maa NWT, Yukon, miinwaa Nunavut.

 • Wenipazh 1-866-509-1769

Kamatsiaqtut Nunavut Giigidowin

Midaaswi shi niiwo dibginan/ Niizhwaaswo Giizhigoon giigidowin

Baffin Regional Agvvik Society

Qimaavik Anjigewigamigoong (Iqualuit) – Midaaswi shi niiwo dibginan/ Niizhwaaswo Giizhigoon giigidowin, English miinwaa Inukitut.

 • 867-979-4500