• Mii ntam mzinaatesgan gii dbamaagaadek maa CMF Aboriginal Language Program
  • Gegaa gwa Nipissing First Nation gii zhigaademgat.
  • Gii kinoomaamin Anishinaabe mzinaastesgejik giiyabi Canadore Digital Cinematography program gii kinoomaagaaswaat. Morningstar Derosier gii mzinasstige maa daawining.
  • Jennifer Podemski gii damaan kina weya mii dash Naanmidna shi nswi Anishinaabek gii bi zhaawak. Mii dash maa memaanjinodjig gii mamaanjinojiwaat.
  • Kaa gwa baatiinsiiwan Mzinaateswinan mamaanjinojik eta Anishinaabek. Naanmidna mamaanjinojik Anishinaabe awak.